Kategorier
Verktyg

Checklista för tillgängliga möten 05: Information

För all information är det bra med en “expert-grupp” som med ett normkritiskt likabehandlingsperspektiv granskar texter för inbjudan, anmälan, program och inlägg samt bilder innan de skickas ut eller publiceras.

Klicka på titlarna för att läsa mer.

[toggle title=”Använd ett tillgängligt språk” state=””] Ett tillgängligt språk och format ökar chansen för att personer med exempelvis dyslexi eller synskador, personer som inte kan flytande svenska och personer som lätt blir distraherade kan ta till sig informationen. Därutöver gynnar tillgängliga texter alla, det blir enklare för alla att ta till sig innehållet då. Skriv det viktigaste först.

– Använd rak ordföljd.

– Undvik bisatser (”Föreningen har funnits i tio år. Nästa helg ska de ha ett stort evenemang.” Istället för ”Föreningen, som har funnits i tio år, ska ha ett stort evenemang nästa helg”).

– Skriv korta meningar.

– Välj aktiva verb istället för passiva (”de röstade” istället för ”det röstades”).

– Undvik denna, dessa, detta.

– Skriv ut förkortningar.

– Förklara svårare ord och formuleringar direkt i texten.

– Ha koll på prepositionerna. [/toggle]

[toggle title=”Använd ett tillgängligt format och material” state=””]

– Använd fet stil istället för kursiv stil.

– Använd formatmall.

– Skriv punktlistor.

– Gör styckesindelning med rubriker och underrubriker.

– Välj ett teckensnitt som är tydligt och enkelt.

– Skriv i stor stil (14 punkter eller mer).

– Radavståndet är minst 2 punkter större än teckenstorleken (gäller upp till textstorlek 18 punkter).

– Se till att mellanrummet mellan bokstäverna inte är för tätt och inte för glest, bokstäverna ska forma tydliga och separata ord.

– Ha tydliga färger och kontraster i tryckt material, helst en mörk färg på en ljus bakgrund eller tvärtom.

– Välj papper som är obestruket matt, som har en hög opacitet (det vill säga ett papper som är så lite genomskinligt som möjligt) och är ljusgult eller äggskalsfärgat istället för vitt.

– Sprid informationen i flera format och gör de tillgängliga i digital text.

– Skriv ut vad länken leder till (exempel ”här hittar du konferensprogrammet” istället för konferensprogrammet finnns ”här”) [/toggle]

[toggle title=”Språk och språkbruk” state=””] Språket befäster och återskapar normer men genom språket kan vi även synliggöra normer, utmana och ändra dem. Försök därför att inkludera ett normkritiskt förhållningssätt i ert språkbruk.

– Använd ordet ”en” istället för ”man”.

– Använd hen/den eller personens namn då kön inte är relevant.

– Fråga vilket pronomen personen vill bli kallad vid i situationer där det kan vara av relevans. Till exempel när du ska presentera en föredragshållare.

– Använd så neutrala ord som möjligt. Exempelvis är ”paus” mer neutralt än ”bensträckare” och ”låt oss gå igenom schemat” är mer neutralt än ”låt oss titta på schemat”.

– Förklara alltid förkortningar, svåra ord och interna begrepp. [/toggle]

[toggle title=”Att informera om inför ett möte” state=””]

– Informera om att noll-tolerans gäller mot all form av diskriminering och trakasserier.

– Ha en handlingsplan som beskriver vad en som känner sig utsatt för diskriminering ska göra och vem hen kan vända sig till. *Informera om tillgängligheten respektive otillgängligheten.

– Var tydlig med vilka mötet riktar sig till.

– Informera tydligt om vilket material som finns att få eller köpa på plats, exempelvis åhörarkopior.

– Om ”mingel” är en programpunkt, förklara vad det innebär.

– Ge en enkel beskrivning av lokalerna och vilka anpassningar som har gjorts innan mötet börjar. Exempelvis kan det vara bra att nämna att materialet finns tillgängligt på läsbart medium som elektronisk text eller storstilstryck. Har något material inte kunnat tillgängliggöras kan det vara bra att ta upp det och även nämna varför det inte har varit möjligt.

– Upplys om att alla alltid och hela tiden ska prata i en mikrofon.

– Upplysa om var nödutgångarna finns och vilka nödutgångar som gäller för icke gående personer. [/toggle]