Kategorier
Förbund

Lista över svåra ord

Ofta används svårt språk på förbundens möten, främst årsmöten. Då kan det vara bra att ha en lista över extra svåra ord. Genom att förklara svåra ord kan vi öppna upp möten för fler. Svårt språk kan stänga ute de som inte är vana. Det kan vi undvika om vi är tydliga med vad orden betyder. Du har listan här nedan, men kan också ladda ner den här: Lista över svåra ord.

 

[toggle title=”Acklamation” state=””] Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom att ropa ja i omröstningen när ordförande frågar om beslutet ska godkännas (bifallas) eller avslås. [/toggle]

[toggle title=”Arbetsordning” state=””] Här bestäms vilka deltagare som har yttrande-, röst- och förslagsrätt och på vilket sätt kongressen ska gå till. I början av kongressen läggs ett förslag på en arbetsordning fram, som kan diskuteras och ändras innan ombuden röster om den. [/toggle]

[toggle title=”Att-sats” state=””] Meningen i ett yrkande eller en motion som själva förslaget handlar om. Meningen börjar med till exempel “vi föreslår att…”. Det är den mening som kongressen röstar om sedan.[/toggle]

[toggle title=”Deltagare” state=””]Alla närvarande medlemmar som inte är ombud är deltagare.[/toggle]

[toggle title=”Enkel majoritet” state=””]Mer än hälften av de lagda rösterna i en omröstning.[/toggle]

[toggle title=”Förslagsrätt” state=””]Rätten att lägga fram ett förslag, det kan vara allt från förslaget om att ha en paus till att förbundet ska lägga mer pengar på att till exempel utbilda föreningar.[/toggle]

[toggle title=”Jämkning” state=””]När två eller fler förslag sammanförs till ett. Kan föreslås av ordföranden men måste godkännas av de som lagt förslagen[/toggle]

[toggle title=”Kongress” state=””]Ung Medias årsmöte och högsta beslutande organ, dvs det stora, årliga möte som bestämmer vad Ung Media ska göra, vad pengarna ska gå till och vem som ska sitta i styrelsen, bland annat.[/toggle]

[toggle title=”Motion” state=””]Ett skriftligt förslag till kongressen från enskild person eller grupp av personer. En motion kan handla om vad som helst som du tycker skulle främja Ung Medias verksamhet och i sin tur medlemsföreningarnas verksamhet. Till skillnad från yrkanden är motioner skriftliga, skall lämnas en viss tid före kongressen och ska innehålla både motiveringar och mer specifika yrkanden. vå Årets motioner behövde skickas in senast den 1 november 2013. En proposition eller en motion som inkommit efter motionsstoppet kan behandlas av kongressen om minst fem sjättedelar av de närvarande ombuden beslutar att så ska ske.[/toggle]

[toggle title=”Ombud” state=””]Inom Ung Media får varje förening skicka ett ombud till kongressen Ombuden är de som har rösträtt på kongressen, och alltså de som bestämmer vad förbundet ska göra.[/toggle]

[toggle title=”Ordningsfråga” state=””]Fråga som handlar om hur mötet genomförs rent praktiskt, exempelvis kan någon fråga om en extra paus eller om propositionsordningen. En ordningsfråga går före talarna i talarlistan[/toggle]

[toggle title=”Presidium” state=””]De som leder kongressen. Består av en mötesordförande och mötessekreterare.[/toggle]

[toggle title=”Proposition” state=””]Ett förslag som styrelsen lägger till kongressen. Propositioner lämnas in i god tid innan mötet och finns med i möteshandlingarna.[/toggle]

[toggle title=”Propositionsordning” state=””]Den ordning som förslagen kommer att tas upp i omröstningen, ungefär som i en turnering med kvartsfinal, semifinal och final. Ordningen föreslås av ordföranden och bestäms av mötet.[/toggle]

[toggle title=”Replik” state=””]Kort inlägg av person som känner sig personligt angripen från någon i talarstolen. Mötesordföranden avgör om begäran om replik ska beviljas. Replik bryter talarlistan och kan följas av kontrareplik på samma sätt som replik.[/toggle]

[toggle title=”Röstlängd” state=””]Lista över de som får delta i omröstningar, vanligtvis ombuden.[/toggle]

[toggle title=”Rösträkning” state=””]Om rösträkning begärs räknar rösträknarna alla uppvisade röstkort.[/toggle]

[toggle title=”Rösträtt” state=””]Rätt att rösta i omröstningar.][/toggle]

[toggle title=”Sluten omröstning” state=””] En typ av omröstning som innebär att omröstningen sker i hemlighet, till exempel med hjälp av papperslappar. I Ung Medias fall kan sluten omröstning begäras vid personval.][/toggle]

[toggle title=”Stadgar” state=””]Föreningens eller förbundets regler. Det är bara kongressen som kan ändra i förbundets stadgarna.][/toggle]

[toggle title=”Streck i debatten” state=””]Om man anser att det pratats nog i en fråga kan man begära streck i debatten. Ordföranden frågar då mötet om mötet kan godkänna streck i debatten. Om mötet säger ja till detta, avslutas debatten efter att alla som så önskar satt upp sig på talarlistan och framfört sin åsikt. Därefter sättes streck i debatten, dvs. ingen ytterligare får sätta upp sig på talarlistan eller tala i frågan och inga fler yrkanden fås ta upp.[/toggle]

[toggle title=”Talarlista” state=””]Lista över de som vill tala i en viss fråga under ett möte. Talarlistan följs uppifrån och ned, så att ingen missas.[/toggle]

[toggle title=”Tilläggsyrkande” state=””]När man lägga till ett förslag, det vill säga yrkande, på en inkommen motion. Under kongressen finns det möjlighet att efter friformsdebatten lämnar tilläggsyrkande på de motioner som diskuterades där.”[/toggle]

[toggle title=”Votering” state=””]Räkning av rösterna i en omröstning. Vem som helst kan begära votering på ett möte, om man till exempel tycker att det är oklart vilket alternativ som vann. Omröstningen görs då om och ombuden räcker på nytt upp sina röstkort.[/toggle]

[toggle title=” Yrkande” state=””]Ett yrkande är detsamma som ett förslag under ett möte. Till skillnad från en motion kan yrkande också lämnas muntliga och under själva debatten, huvudsaken är att det lämnas före mötet ska fatta ett beslut i frågan.[/toggle]

[toggle title=”Yttranderätt” state=””] Rätten att prata på ett möte, dvs delta i diskussionerna.[/toggle]

[toggle title=”Ändringsyrkande” state=””]När man föreslå en ändring i en inkommen motion. Under kongressen finns det möjlighet att efter friformsdebatten lämnar ändringsyrkanden på de motioner som diskuterades där.[/toggle]